Opis programu „Badanie Materiałów”

1. Uruchomienie maszyny wytrzymałościowej

Uruchomienie maszyny odbywa się poprzez zalogownie do programu i wpisanie hasła. Uniemożliwia to uruchomienie maszyny przez osoby nieupoważnione.

2. Baza materiałów

Program posiada bazę danych którą wypełnia użytkownik. Własności materiałów z tej bazy danych mogą być porównywane z wynikami badań. Operator otrzymuje informację jeżeli wyniki badań są poza granicami jakie zostały wprowadzone do bazy danych.

3. Przeprowadzanie prób

W zakładce „WARUNKI PRÓBY” „PROCES” określa się wszystkie dane charakterystyczne przeprowadzenia próby takie jak:

rodzaj procesu (rozciąganie, ściskanie, zginanie), 

prędkości poszczególnych etapów przeprowadzonego badania (V1 do V5),
wartości graniczne zmian naprężeń i siły

4. Próbka do badań

W zakładce ustawienia próbki definiuje się badane próbki dla której wybiera się z bazy danych materiał oraz warunki przeprowadzenia próby. Tu również wpisuje się wymiary próbek ich oznaczenia oraz rodzaj badania: z extensometrem czy bez. Raz wprowadzony typ próbki ze wszystkimi ustawieniami zostaje w bazie danych. Przy ponownym badaniu próbki tego samego typu wystarczy wybrać tą próbkę z bazy danych i wykonać badanie.

5. Przeprowadzenie badania

Start próby odbywa się z poziomu zakładki „POMIAR”. Po włączeniu przycisku „start” nie można już zmienić żadnych wartości możliwe jest tylko wyłączenie procesu. W zakładce „POMIAR” przedstawiane są w czasie rzeczywistym wszystkie dane zbierane z czujników maszyny wytrzymałościowej.

6. Analiza wyników badania

Po przeprowadzeniu badania analiza wyników jest przeprowadzana automatycznie. Możliwe jest wprowadzanie korekty jeżeli podczas badania wystąpił poślizg próbki w szczękach. Taka sytuacja ma wpływ na wyniki badań jeżeli nie stosuje się extensometru. W tym miejscu wprowadza się również korekty wynikające z luzów własnych maszyny wytrzymałościowej.

7. Grupowanie wyników badań

Wynik badań można grupować i określać średnią, rozrzut wyników oraz odchylenie standardowe.

8. Raport z badań

Dane które możliwe są do umieszczenia na raporcie z badań wprowadza się w pola w zakładce „ANALIZA” „RAPORTOWANIE”.
Pola które zostaną zaznaczone będą umieszczone na raporcie z badań.

9 Inne funkcje programu badania materiałów

  • Zmiana skali wykresu
należy myszką zaznaczyć ostatnią liczbę na osi X lub Y i wpisać nową wartość, można również użyć funkcji automatycznej skali
  • Do zmiany wyglądu kursora, powiększania lub pomniejszania całego wykresu lub jego fragmentu i innych operacji związanych z wykresem służą narzędzia na przedstawionym pasku zadań